Vannkraft

Vannkraft er energi omgjort fra vannfallsenergi, som for eksempel fossefall. I dag brukes begrepet vannkraft mest om elektrisk energi som produseres fra vannfallsenergi, men vannkraft har spilt en viktig rolle i samfunnet og den industrielle revolusjonen lenge før elektrisitet ble oppdaget.

Vannkraft gjennom historien

Vi vet at i Norge var vannkraft i bruk allerede i antikken. Vannkraft ble den gang brukt blant annet til å male korn på Romerriket. Senere i middelalderen ble teknologien brukt mer og mer i Europa, og under den industrielle revolusjonen på begynnelsen av 1800-tallet var vannkraft med på å gi nødvendig mekanisk energi til tekstil- og maskinindustrien. Vannkraft til bruk som elektrisk kraft ble først utviklet tidlig på 1870-tallet. Omgjøringen av vannkraft til elektrisitet representerte et viktig skille i vannkraftens historie. Mens en enkel mekanisk utnyttelse av vannkraften forutsetter at energien blir utnyttet i umiddelbar nærhet til energikilden, altså man måtte ha en foss like ved, kunne elektrisiteten transporteres over store avstander via kraftledninger. Vannkraften kunne dermed benyttes av alle, nærmest uavhengig av geografisk plassering. Elektrifiseringen av Norge og Europa som fulgte på tidlig 1900-tallet var i stor grad basert på vannkraft. Teknologien og samfunnet forøvrig, har hatt en enorm utvikling de siste 100 år, og en stadig økende etterspørsel etter energi har medført at vi må se etter nye løsninger. Selv om vind- og solkraft er godt utviklet er vi ennå avhengig av vannkraft. Tall fra 2014 viser at vannkraft fortsatt står for nesten 20% av den totale energiproduksjonen i verden. Dette gjør vannkraft til den desidert største fornybare energikilden vi har.

Den evige energikilde

Vannfallsenergi som energikilde kan betraktes som evigvarende, men i likhet med alle andre fornybare energikilder vi har, er også vannkraft prisgitt naturen og varierende forhold vi mennesker ikke kan styre. Da vi har gjort oss så totalt avhengig av energien fra vannkraft, er alle nyere vannkraftverk utformet på en slik måte at variasjoner som utspiller seg i naturen i stor grad kan kompenseres for via vannkraftanleggene. Ulikt vindkraft, hvor produksjonen må skje umiddelbart når vinden er der, kan vannkraft styres ved å samle opp vann i magasiner og benyttes bare ved behov. Som fornybar energikilde gjør dette vannkraft til den mest pålitelige kilden.

Vannkraft i Norge

Norge har meget gode forhold for produksjon av vannkraft. Vi kan ikke benytte solenergi i like stor grad som andre, men vi er en av verdens største produsenter av vannkraft, via naturlig vannfall. Landarealet i Norge har en gjennomsnittlig høyde på 400 meter over havet og vi har som alle vet mye nedbør. Årlige nedbørsmengder på 1000 – 3000 mm er helt vanlig i kyststrøkene av Norge. På Vestlandet, hvor produksjonen i Norge er størst, er det bratte landskap og store fallhøyder. Det bratte landskapet sørger for at vi oppnår store fallhøyder på korte avstander, noe som er med på å sikre Norge førsteplassen som største produsent i Europa, og den syvende største i verden. Visste du at Norge har 10 av verdens 27 høyeste fossefall og de fleste er nå regulert til vannkraftproduksjon?

Vannkraft og miljøet

Vannkraft er den viktigste kilden til fornybar energi vi har i dag, men selv om kilden er fornybar betyr ikke det at det nødvendigvis er bra for miljøet. Utbygging av kraftstasjoner krever enorme inngrep i naturen. Inngrep som har stor innvirkning på både fisk og det biologiske mangfoldet i den berørte naturen. Det anslås at i Norge er mer enn 70% av alle vassdrag berørt av kraftutbygging. Skal man tro miljøverngrupper, har den omfattende utbyggingen medført store skader på en rekke vassdrag, og det hevdes at vi har mistet friske fiskestammer i en rekke vassdrag de siste 50 årene.